• ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...

Stadgar

Gäller från 2016-03-14

STADGAR
För den ideella föreningen Helsingborgs Idrottsförening (HIF) med hemort i Helsingborgs kommun. HIF bildades den 4 juni 1907.

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING
Definition
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge alla utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

HÖRNSTENAR
1 § Ändamål
HIF har som mål
att spela fotboll i den högsta nationella serien,
att ge en god underhållning åt idrottspublik med resultat som möjliggör spel i någon av de europeiska cuperna,
att bedriva en meningsfull och utvecklande sysselsättning för de yngsta,
att samtliga lag inom 11-mannafotboll skall tillhöra de främsta inom respektive grupp,
att väcka intresse för fotbollsspelet och
att upprätthålla en god kamrat- och idrottsanda,
allt under beaktande av en sund ekonomi.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2 § Sammansättning
HIF består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m.m.
HIF är medlem i Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
HIF tillhör dessutom Skånes Idrottsförbund och Skånes Fotbollsförbund.

HIF är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller styrelsen för någon av de övriga ovan nämnda organisationerna är HIF skyldig att ställa HIF:s handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
HIF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
HIF:s firma tecknas av styrelsen samt, om styrelsen så bestämmer, av särskilt utsedd/a person/er.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

7 § Stadgetolkning m.m.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i HIF att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 32 S.

8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

9 § Upplösning av HIF
För upplösning av HIF krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de bägge årsmötena skall minst 30 dagar ha förflutit.

Beslut om upplösning av HIF skall innehålla föreskrift om att HIF:s tillgångar skall användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötenas protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvFF.

10 § Förändring av ägarförhållanden
För beslut om försäljning av aktier i av föreningen ägda bolag där idrottslig verksamhet bedrivs som medför att HIF:s andel i sådant bolag kommer att understiga 51 %, krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de bägge årsmötena skall minst 30 dagar ha förflutit.

HIF:s MEDLEMMAR

11 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta HIF:s ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet.

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

Till ständig ledamot kan på förslag av styrelsen och genom beslut av årsmöte utses medlem som gjort HIF stora tjänster och som i Övrigt uppfyller kvalifikationerna enligt särskilda av styrelsen fastställda bestämmelser.

Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen och genom beslut av årsmöte utses medlem som gjort sig synnerligen förtjänt inom HIF eller på ett utmärkande sätt främjat dess intresse.

Ständiga ledamöter och hedersledamöter äger fritt tillträde till av HIF arrangerade tävlingar mot uppvisande av legitimation som utfärdats av styrelsen. Sådan legitimation får inte utlånas eller bortgivas.

Ständig ledamot eller hedersledamot skall inte betala medlemsavgift eller andra avgifter.

12 § Utträde
Medlem som vill utträda ur HIF, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur HIF. Medlemskapet upphör i så fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

13 § Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur HIF av annan anledning än att denne har försummat att betala av HIF beslutade avgifter, motarbetat HIF:s verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat HIF:s intressen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger, får HIF i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av HIF:s styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

14 § Medlemsrättigheter och skyldigheter

Medlem
§ har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
§ har rätt till information om HIF:s angelägenheter,
§ skall följa HIF:s stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 S nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
§ har inte rätt till del av HIF:s behållning eller egendom vid upplösning av HIF,
§ skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av HIF,
§ har inte rätt att låna ut eller ge bort av HIF utfärdat medlemskort.

15 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i HIF:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera HIF.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SvFF ge sitt samtycke, såvida SvFF inte beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till SvFF får medlemmen delta endast om SvFF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
16 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är HIF:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet vara införd i lokalpressen och på HIF:s hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av HIF med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för HIF eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna fjorton dagar före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Dessa ska även publiceras på en tydlig plats på hif.se.

17 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem rörande stadgeändring eller HIF:s upplösning skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 31 januari. Övriga allmänna förslag skall vara inlämnade senast den 14 februari.

18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlemmar som senast mötesdagen uppnått en ålder av 18 år samt fullgjort de förpliktelser mot föreningen avseende föregående år som följer av dessa stadgar har rösträtt.

Ständiga ledamöter och hedersledamöter har rösträtt.

Ej röstberättigad medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

19 § Beslutsförhet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

20 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller med votering om så begärs.

Med undantag för de i 8 och 9 SS nämnda fallen avgörs vid votering alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än personval krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Votering sker öppet, med undantag för personval som sker med slutna sedlar.

Vid öppen votering gäller i frågor som inte avser val vid lika röstetal det förslag som biträtts av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall vid händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas av klubbslag.

21 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av HIF och som har fyllt 18 år. Arbetstagare inom HIF får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i HIF.

22 § Ärenden vid årsmötet
Årsmötets dagordning fastställs av styrelsen. Följande ärenden skall behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokollsjusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar
11. Val av:
a) HIF:s ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år
b) halva antalet Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år
d) fem ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
e) beslut om val av ombud till möten med Skånes Fotbollsförbund (och ev. andra möten där HIF har rätt att representera med ombud)
12. Övriga frågor
Beslut i fråga av ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte har blivit beredd av styrelsen samt finns med i kallelsen till mötet.

23 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst 5 % av föreningens röstberättigade medlemmar eller en revisor begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och med angivande av skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 14 dagar före mötet införas i lokalpressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enlig föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 och19 §§.

VALBEREDNINGEN

24 § Sammansättning
Valberedningen består av fem ledamöter. Årsmötet väljer valberedning och utser en av de valda till ordförande och tillika sammankallande.

Senast 14 dagar för årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER
25 § Revision
HIF:s revisorer skall vara två till antalet, med två suppleanter. Såväl ordinarie revisorer som suppleanter skall vara auktoriserad.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av HIF:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och Övriga handlingar.

HIF:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsen förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före årsmötet.

STYRELSEN
26 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt högst åtta övriga ledamöter. Styrelsen ledamöter utses vid årsmötet bland röstberättigade medlemmar.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, säkerhetsansvarig och de Övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt man kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

27 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen HIF:s beslutande organ och ansvar för HIF:s angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SvFF:s och dessa stadgar verka för HIF:s framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
§ tillse att för HIF bindande regler iakttas,
§ verkställa av årsmötet fattade beslut
§ planera, leda och fördela arbetet inom HIF,
§ tillse att HIF med iakttagande av god redovisningssed upprätthåller en sund ekonomi,
§ ansvara för och förvalta HIF:s medel,
§ upptaga för verksamheten nödvändiga krediter,
§ tillställa revisorerna räkenskaper enligt 24 S, och
§ förbereda årsmöte.
Ordföranden är HIF:s officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsesammanträde får äga rum per telefon förutsatt att tekniken medger att samtliga ledamöter kan höra och höras.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokollsjusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

29 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller till anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

ÖVRIGT
30 § Tävlingsdräkt
Tävlingsdräkten skall i huvudsak utformas i HIF:s färger, rött och blått.

31 § Utmärkelse- och merittecken
HIF:s utmärkelsetecken samt merittecken kan, enligt av styrelsen särskilt fastställda bestämmelser, utdelas till förtjänta medlemmar. Sådan utdelning bör ske vid årsmöte.

TVIST
32 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och HIF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SvFF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för sina egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

NYHETER

Johan Persson om att vara med under första träningsveckan: “Helt underbart”

2019-01-14 14:11

Mittfältaren Johan Persson, som missade stora delar av 2018 års…

LÄS MER

Prolympia har ambitionen att i samarbete med HIF starta en högstadieskola i Helsingborg

2019-01-11 15:00

HIF och Prolympia, som är specificerade på att driva idrottsskolor…

LÄS MER

Dagens lunch i sportbaren från och måndagen 14/1 – Här är menyn!

2019-01-11 13:04

Efter jul- och nyårsuppehåll börjar sportbaren på Olympia servera dagens…

LÄS MER

Vi söker ideella krafter till kommunikationsavdelningen

2019-01-09 13:49

År 2019 är HIF tillbaka i Allsvenskan och det gäller…

LÄS MER

Pär Hansson positiv om nackskadan: “Det har läkt”

2019-01-08 13:24

Pär Hansson skadade nacken efter en olycklig landning mot IK…

LÄS MER

Olympiashopens öppettider under januari

2019-01-08 12:52

Efter julledigheten kommer Olympiashopen att ha öppet onsdagar, torsdagar och…

LÄS MER

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...